Piratpartiet

Piratpartiet jobber for at Norge skal ha et åpent og rettferdig politisk system som favner alle. Systemet skal ikke kunne påvirkes av næringsinteresser, og rettighetene til det Norske folk skal stadfestes og ivaretas.

Det første piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 med utspring fra det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene jobber felles internasjonalt for å oppnå frihet for folket i alle land. Vi mener kunnskap og kultur som er betalt med offentlige midler tilhører folket. Individenes rettigheter er slik vi ser det i dag, under et stadig angrep fra regjeringer og selskaper som skjuler seg bak opphavsrettigheter.

Piratpartiets program ble lest og vedtatt på partiets første landsmøte i 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap av alle styrets medlemmer. Før programmet ble godkjent på landsmøtet ble det diskutert i plenum og alle partimedlemmer fikk sagt sitt. Programmet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlag for vår videre kamp for et åpent samfunn med fri tilgang til grunnleggende rettigheter for alle. Piratpartiet har som langsiktig mål at partiet skal bli en politisk maktfaktor i Norge.

Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Piratpartiet skal jobbe for grunnleggende rettigheter til det Norske folk. Vi skal styrke individets rettigheter og verne om de svakeste. Våre borgerrettigheter må utvides, fordi begrensninger i folkets rettigheter slik de er i dag vil lede til et svakere samfunn kontrollert av de få. Piratpartiet mener borgerrettigheter tilhører individer og må bevares for framtidige generasjoner.

Frihet for folket er en demokratisk grunnstein. Når folket fratas frihet, mister demokratiet sin legitimitet. Piratpartiet vil jobber for etablereing av demokratiske spilleregler som er tilpasset den teknologiske informasjonsalderen vi lever i. Piratpartiet ser det som avgjørende for demokratiets framtid at Norges borgere har fri tilgang til all relevant informasjon, forskning og kultur som er helt, eller delvis, finansiert med statlige midler. Uten fri tilgang og åpenhet vil demokratiet død.

Internett gir oss mulighet til å endre de politiske prosessene slik at de best mulig representerer folkets interesser og ivaretar individets rettigheter. Piratpartiet vektlegger enkeltpersoners mulighet til å ta informative og kritiske valg. For at dette skal kunne gjennomføres må vårt politiske system endres. Individets grunnleggende rettigheter til informasjon må settes i førersetet. Piratpartier vil skape sin egen politikk ut fra innsamlet informasjon, fakta og kunnskap. Partiets styre er forberedt på kritikk fra andre og mer etablerte partier. Men alle styrets medlemmer er sitt ansvar bevisst og vil gjøre alt som er i deres makt for å gjennomføre de endringer vårt elskede demokrati trenger.

En enkeltpersons rett til å utdanne seg selv og holde seg informert, skal aldri forhindres. Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert og informert om prosesser som angår dem og deres interesser. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet vil jobbe for en desentralisering av makten i Norge og en styrking av demokratiet i alle former. Demokrati handler i grunn om å beskytte grunnleggende prinsipper og rettigheter til enkeltindividet. Demokratiet skal være en sikkerhet mot undertrykkelse av de svake og beskytte alle nasjonens borgere mot maktmisbruk. Teknologiens fremskritt de siste tiårene har for alltid endret vår samfunn, og demokratiet slik vi kjenner det har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen. Piratpartiet er eneste parti i Norge i dag med en klar og detaljert plan for hvordan vi kan ivareta demokratiets viktigste grunnstener, samtidig som vi gjør de nødvendige endringene for å sikre individets rettigheter i et moderne digitalt samfunn.
Piratpartiet tror på forskning, utvikling og fri tilgang til informasjon. Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den videre utvikling av et digitalt samfunn. Men førforskningogutviklingkommerindividetogdemokratiet.